Villkor

Vi rekommenderar alltid dig som kund att ta en bild samt uppskatta en ungefärlig vikt på de föremål du tänker skicka in.

1. Information om köparen

1.1 Köpare är Ernst Forssell AB, 556921-7218 (fortsatt benämnt Guldpeng).
1.2 Guldpeng har registrerat sin verksamhet hos Polismyndigheten i Falkenberg.

2. Definitioner

”Föremål” avser det som kunden skickar till Guldpeng genom användning av för ändamålet utskickat material.
”Guldpeng” avser Ernst Forssell AB (se vidare punkt 1 ovan).
”Säkerhetspåse” avser det materialet som kunden erhåller och som kunden använder för att skicka föremål till Guldpeng tillsammans med avtal.
”Kunden” avser den juridiska person (näringsidkare) eller den fysiska person (konsument) som ingår avtal med och säljer föremål till Guldpeng.
”Villkor” avses allmänna villkor.

3. Avtal om köp

3.1 Guldpeng och kunden ingår avtal genom att kunden fyller i och undertecknar avtalet. Genom att ingå i avtalet ger kunden Guldpeng i uppdrag att värdera föremålet. Guldpeng lämnar prisuppgift via sms eller e-post till kunden för föremålet först efter det att värderingen är genomförd.
3.2 Guldpeng betalar det pris som Guldpeng har erbjudit kunden efter utförd värdering och kunden godkänt varmed äganderätten till föremålet övergår till Guldpeng.
3.3 Guldpeng förbehåller sig rätten att avböja köp av föremålet om försändelsen är skadad, öppnad, manipulerad med eller inte är korrekt tillsluten. Likaså äger Guldpeng rätt att avböja köp av föremål om det i sin kvantitet eller utformning inte överensstämmer med vad kunden angivit i avtalet. Förutom ovan nämnda situationer äger Guldpeng rätt att avböja köp av föremålet utan angivande av orsak.

4. Kunden

4.1 Kunden måste vara minst 18 år gammal för att få ingå avtal med Guldpeng. Kunden måste också vara den legala och rättmätiga ägaren till föremålet och inneha rätten att fritt överlåta föremålet.

4.2 Kunden skall ha ett svenskt personnummer samt vara registrerad i folkbokföringsregistret med fast adress i Sverige. Om kunden önskar utbetalning till bankkonto måste kunden även inneha ett svenskt bankkonto i eget namn.

5. Priser

5.1 Priser utgår i enlighet med vid var tid gällande prislista som visas på Hemsidan alternativt som särskilt kommer kunden tillhanda via e-post, telefon eller SMS efter att Guldpeng värderat föremålet.

5.2 Priset som utbetalas till kunden baseras på aktuell karathalt, guldmängd och guldpriset vid värderingstidpunkten.

5.3 Vi ger ingen prisgaranti. Vi betalar rätt och bra, utan krångliga villkor.

5.4 Vår prissättning följer världsmarknadspriset etc. Vi bevakar detta dagligen. Ändringar kan ske snabbt och utan något särskilt meddelande.

5.5 Angivna guldpriser gäller endast vid handel via hemsidan.

6. Värdering/betalning

6.1 När Guldpeng har erhållit föremålet utför Guldpeng en värdering av föremålet (se vidare punkt 10). När Guldpeng har fastställt värdet på föremålet beräknas det pris som Guldpeng är beredd att betala för föremålet och kunden erhåller ett meddelande från Guldpeng, detta meddelande skall kunden godkänna innan utbetalning sker.

6.2 Guldpeng erlägger betalning för föremålen inom en (1) bankdag räknat från den tidpunkt Guldpeng fått värderingen godkänd av kunden. Med betalning avses att Guldpeng har utfört betalning till kundens konto.

6.3 Guldpeng utför betalning till det konto som du som kund har angivit i formuläret som skickas med föremålen. Konto kan vara bankkonto hos valfri bank eller Bankgiro. Uppgifter om konto ska vara Guldpeng tillhanda senast vid den tidpunkt då Guldpeng tar emot föremålet. Har Guldpeng inte mottagit uppgifter om konto enligt ovan genomför Guldpeng utbetalning via avi vilket medför extra kostnader för dig som kund. Om du har valt att få betalt via insättning på konto är det ditt ansvar som kund att ange rätt kontonummer och clearingnummer. Guldpeng åtar sig inget ansvar för felaktigt angivna konto- eller clearingnummer.

6.4 Om kunden inte accepterar det pris som Guldpeng erbjuder svarar kunden nej på erbjudandet och föremålet återsändes till kunden för 299 kr om kunden svarat ja och sedan ångrar sig så gäller fem dagars ångerrätt. Föremålet återsändes efter att beloppet återbetalats till Guldpeng. Se vidare om föremålets skick under 9. Kontroll av föremål.

7. Retur och outlöst försändelse

7.1 Guldpeng returnerar föremål, efter kontakt med kunden via e-post eller telefon, till en kostnad av 299 kr.

7.2 Äganderätten till outlösta försändelser tillfaller i sin helhet Guldpeng en månad efter att föremålet åter kommit i Guldpengs besittning om inte kunden dessförinnan gör anspråk på försändelsen.

8. Identitet

Guldpeng fastställer kundens identitet genom att inhämta information från mobil- och teleoperatörer, SPAR och samköra dessa uppgifter med de uppgifter som kunden själv har lämnat i avtalet. Den information som Guldpeng inhämtar från annan än kunden används enbart för att säkerställa kundens identitet. Ifråga om de uppgifter som kunden lämnar gäller vad som anges i punkt 10 nedan.

9. Kontroll av föremål
Guldpeng äger rätt att kontrollera föremålets äkthet etc. i syfte att värdera föremålet. Vid genomförande av sådan kontroll kan kemikaliska och tekniska tester utföras, s.k. probering. Guldpeng kan komma att montera isär föremål om delar av föremålet misstänks vara av annat material än guld. Guldpeng arbetar ytterst med skrotguld och vi ansvarar inte för skador som uppkommer under värderingsprocessen. Dock undviker vi så långt det går att skada föremål. Vi köper inte diamanter eller andra stenar som är monterade i föremålen. Dessa kasseras eller kan sändas tillbaka till en kostnad av 299 kr.

10. GDPR (Dataskyddsförordningen)

10.1 Guldpeng äger rätt att i utbildningssyfte elektroniskt spela in eller på annat sätt dokumentera kommunikationen med kunden.

10.2 De personuppgifter som kunden lämnar behandlas konfidentiellt och enligt GDPR. Kunden har rätt att ta del av sina personuppgifter som finns registrerade hos Guldpeng.
Skulle dessa vara felaktiga, ofullständiga eller inte längre aktuella har kunden rätt att begära att uppgifterna ska rättas till eller raderas.

10.3 Kundens personuppgifter behandlas för följande ändamål: fastställande av identitet, avtalets uppläggning och administration.

10.4 Genom att kunden beställer ett avtal accepterar kunden villkoren och ger sitt samtycke till att Guldpeng får behandla kundens personuppgifter i enlighet med denna punkt 10.

10.5 Ernst Forssell AB, org. nr. 556921-7218, är personuppgifts- ansvarig för behandlingen av personuppgifter enligt denna punkt 10.

10.6 Inköp av guld, uppgifterna sparas i 7 år med stöd av bokföringslag (1999:1078). Därefter raderas uppgifterna

För mer information kring delning av personuppgifter läs mer här

11. Cookies

11.1 Hemsidan innehåller s.k. cookies. Genom att din webbläsare är inställd och konfigurerad för att acceptera cookies, samtycker du till den användning av cookies som beskrivs i det följande.

11.2 Guldpeng använder sessionsbaserade cookies för att kunna förbättra användarupplevelsen genom att se var du stannar länge och vilka sidor du tycker är intressanta. Dessa cookies används för att hålla reda på om du t.ex. besökt oss tidigare eller när du besökte oss senaste. Inga personuppgifter som e-post eller personnummer sparas i cookies

11.3 Information från cookies används på hemsidan i syfte att förbättra våra tjänster och för att rikta marknadsföringskampanjer och erbjudanden till dig som kund. Guldpeng lämnar inte ut information inhämtad från cookies till tredje part.

12. Meddelande

12.1 Meddelande som Guldpeng sänder med brev till kunden ska anses ha nått kunden senast sju dagar efter avsändandet om brevet sänts till kundens folkbokföringsadress eller till den senaste adress som kunden skriftligen har meddelat Guldpeng. Meddelande som Guldpeng sänder med SMS eller e-post till kunden ska anses ha nått kunden samma dag om SMS:et/e-postmeddelandet sänts till kunden på det mobilnummer respektive till den e-postadress som kunden har uppgivit för Guldpeng. Kunden har en skyldighet att uppdatera sina kontaktuppgifter genom att kontakta Guldpeng.

12.2 Genom att kunden beställer ett avtal och skriver på detsamma ger kunden sitt samtycke till att Guldpeng får använda e-post, telefon, sms liknande system för individuell kommunikation och marknadsföring av varor och tjänster som marknadsförs av någon av Guldpeng eller Ernst Forssell AB.

13. Missbruk
Guldpeng polisanmäler missbruk, hantering av stöldgods, bedrägerier samt försök därtill. Guldpeng samarbetar kontinuerligt med myndigheter och skickar löpande in rapporter på mottaget guld.

 14. Kontrollsamtal
Guldpeng äger rätt att genomföra kontrollsamtal (motringning) till kunden för att verifiera identitet och/eller det pris som Guldpeng erbjuder för föremål samt vidare bekräfta att lämnade uppgifter är korrekta.

15. Ansvarsbegränsning

15.1 Utöver vad som uttryckligen framgår av dessa Villkor, eller annars av tvingande lag, friskriver sig Guldpeng från ansvar för felaktigheter och brister i den information som publiceras på hemsidan. Guldpeng ansvarar inte heller för skada eller olägenhet som kan drabba kunden och som beror på t. ex. driftavbrott eller andra störningar i datasystem eller i banksystem.

15.2 Guldpengs ansvar för förlust av eller skada på föremål är begränsat till vad som uttryckligen anges i dessa Villkor. Guldpeng är inte heller ansvarigt för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, krigshändelse eller händelse av liknande omständighet.

16. Tvist
Tvist med anledning av dessa Villkor eller avtal ska, om inte överenskommelse kan träffas, hänskjutas till allmän domstol för avgörande. Alingsås tingsrätt ska utgöra första instans såvida annat inte följer av tvingande lag.

Integritetspolicy

De personuppgifter som kunden lämnar behandlas konfidentiellt och enligt GDPR. Kunden har rätt att ta del av sina personuppgifter som finns registrerade hos Guldpeng. Skulle dessa vara felaktiga, ofullständiga eller inte längre aktuella har kunden rätt att begära att uppgifterna ska rättas till eller raderas.

Guldpengs bolagsnamn är Ernst Forssell AB (org.nummer 556921-7218) och kallas nedan för "Ernst Forssell" eller "Guldpeng"

Lagring och radering

Ernst Forssell AB lagrar uppgifterna och raderar eller anonymiserar enligt nedan:

Punkt 1

Inköp av guld, uppgifterna sparas i 7 år med stöd av bokföringslag (1999:1078). Därefter raderas uppgifterna

Samtycke

Genom att godkänna dessa villkor så lämnar du ditt samtycke till att Ernst Forssell AB behandlar dina personuppgifter. Du kan som kund när som helst ta tillbaka ditt samtycke om Ernst Forssell AB och du inte har ingått eller genomfört några affärstransaktioner. Detta gör du genom att kontakta oss på följande adress: gdpr@ernstforssell.se, notera dock att om du ingått eller genomfört någon form av affärsförbindelse så gäller pkt 1, dvs samtycket kan inte återtas. Vi vill lämna rätt kommunikation och erbjudanden till dig, i rätt tid och i rätt kanal. Därför behandlar vi dina uppgifter i syfte att kommunicera personlig och relevant information, samt lämna erbjudanden till dig om våra egna bolags och utvalda samarbetspartners varor och tjänster i olika kanaler, t.ex. brev, e-post och andra digitala kanaler. För att kommunicera personlig och relevant information och erbjudanden till dig analyserar vi de uppgifter som vi har samlat in på olika sätt, t.ex. genom att sortera kunder i olika kundsegment baserat på bland annat engagemang i koncernen. Genom att ingå avtal med Ernst Forssell AB lämnar du ditt samtycke enligt marknadsföringslagen till elektronisk marknadsföring av våra egna tjänster. Du har rätt att när som helst avregistrera dig från utskick genom att meddela detta till oss.

Delning av uppgifter

Vid beställning av materialet för att skicka in guld godkänner du att Guldpeng delar uppgifter med moderbolaget (Ernst Forssell AB, 556921-7218).

Behandling av insamlade uppgifter

Behandling av personuppgifter sker inom EU/EES och av bolag som är personuppgiftsbiträden till Ernst Forssell AB

Rättigheter

Dataskyddslagen ger dig en rad rättigheter kring behandlingen av dina
personuppgifter.

Tillgång till dina uppgifter

Du kan när som helst begära ut ett så kallat registerutdrag från Ernst Forssell AB gällande samtlig behandling av personuppgifter (legitimationskrav).

Begära rättning av uppgift

Du kan alltid logga Guldpeng websida och rätta felaktiga uppgifter eller kontakta oss på gdpr@ernstforssell.se och begära rättning.

Återkalla samtycke

Du kan alltid återkalla samtycke om det inte faller under punkten 1. under lagring och radering, dvs samtycket kan inte återtas. Motsätta dig behandling gällande direkt marknadsföring, kontakta Guldpeng eller använd en avanmälningslänk. Begära radering som inte faller under punkt 1 där radering inte är möjlig pga. legala krav.

Dataportabilitet

Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format. Rätten till dataportabilitet, till skillnad från rätten till registerutdrag, omfattar endast uppgifter som du själv har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, t.ex. ett avtal med dig.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig:

Ernst Forssell AB (556921–7218)

Box 36, 443 21 Lerum
Telefon 0346-101 27
gdpr@ernstforssell.se